آنالیز انواع شیرین بیان

انواع فراورده های شیرین بیان

۱٫ ریشه

۲٫ قلمه (ریشه بریده شده به سایز های مختلف)

۳٫ پودر ریشه (با پوست و بدون پوست )

۴٫ پودر عصاره شیرین بیان

۵٫ عصاره مایع  شیرین بیان(لیکوئید)

۶٫ عصاره جامد شیرین بیان (بلاک)